Nastavení IP adresy pomocí příkazové řádky

Pře nastavením doporučuji změnit jméno síťového adaptéru „Připojení k místní síti“ na nějaký lidský název například LAN1.

Statická IP adresa:

netsh interface ip set address name=“LAN1″ static 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
netsh interface ip set dns name=“LAN1″ static 8.8.8.8 primary
netsh interface ip add dns name=“LAN1″ 8.8.4.4 index=2
ipconfig /flushdns

Automatické nastavení dle DHCP:

netsh interface ip set address name=“LAN1″ source=dhcp
netsh interface ip set dns name=“LAN1″ source=dhcp
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew LAN

Pro vzdálenou změnu pomocí CMD je potřeba pužít tento příkaz:

psexec.exe \\nazev-vzdaleneho-pc -u nazev-vzdaleneho-pc\administrator cmd.exe

A pokud v počítači běží powershell, tak lze pro reset sítě s názvem LAN2 použít:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias LAN2 -ServerAddresses "1.1.1.1","2.2.2.2"
List Interface
Get-NetAdapter
Reset DNS
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias LAN2 -ResetServerAddresses

Script pro automatickou změnu DNS

:: Set primary and alternate DNS for IPv4 on Windows Server 2000/2003/2008 & Windows XP/Vista/7
@ECHO OFF
SETLOCAL EnableDelayedExpansion
SET adapterName=

FOR /F "tokens=* delims=:" %%a IN ('IPCONFIG ^| FIND /I "ETHERNET ADAPTER"') DO (
SET adapterName=%%a

REM Removes "Ethernet adapter" from the front of the adapter name. Pro CZ je potřeba odmazat 22 znaků.
SET adapterName=!adapterName:~17!

REM WinXP Remove some weird trailing chars (don't know what they are)
FOR /l %%a IN (1,1,255) DO IF NOT "!adapterName:~-1!"==":" SET adapterName=!adapterName:~0,-1!

REM Removes the colon from the end of the adapter name
SET adapterName=!adapterName:~0,-1!
echo !adapterName!
GOTO:EOF
netsh interface ip set dns name="!adapterName!" static x.x.x.x primary
netsh interface ip add dns name="!adapterName!" x.x.x.x index=2
ipconfig /flushdns
)

Více informací na:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490943.aspx
http://superuser.com/questions/463096/change-dns-with-script

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb